Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Ejerslev Havn

Vedtaget på  generalforsamling  den.19-3-2016.

 • 1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Foreningen Ejerslev Havn”, med hjemsted Ejerslev Havn – Utkærvej. Morsø Kommune.

 

 • 2 Foreningens formål:

Foreningens formål er dels at skabe de bedst mulige forhold i Ejerslev Havn, dels at skabe bedre forhold for alle, som ønsker at deltage i sejlsport af forskellige art, dels at skabe bedst mulige vilkår for fritidsfiskere, og dels at skabe et nyt havnemiljø i området ved Ejerslev Havn.

 

 • 3 Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Optagelse af myndige medlemmer i foreningen kræver samtykke fra forældre / værge. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, der tidligere er blevet ekskluderet.

 

 • 4 Kontingent m.v.:

Kontingent og pladsleje fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent skal være betalt senest den 31 januar. Pladsleje skal være betalt senest den 1 maj. Og  opkræves helårligt samt forudbetalt.  Er afgiften ikke betalt inden nævnte frist, har bestyrelsen ret til at udleje pladsen til anden side. Jævnfør Ejerslevhavn Morsø kommune Ordensreglement vedr. Bådpldser  M.V. Opkrævning af kontingent samt pladsleje, bliver opkrævet via e-mail. De som ikke ønsker at modtage opkrævning via e-mail. Kan få den tilsendt mod et gebyr på 25 kr.

 

 • 5 Udmeldelse/eksklusion:

Gyldig udmeldelse kræver, at udmeldingen sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel inden den 1. januar. Når et medlem ikke har betalt kontingent og pladsleje senest 1 måned efter udsendelsen af opkrævningen, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel eksluderer vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. i øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Dette kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusionen afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på generalforsamlingen.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Herudover har medlemmet ret til at forsvare sin sag på generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som forskrevet i § 14.

 • 6 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne sammen med offentliggørelse af dagsordenen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Alle aktive medlemmer har stemmeret, medmindre der er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

 • 7 Dagsordenen:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Punkt 3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

Punkt 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Punkt 5. Valg af 2 best. medl.– hvert andet år valg af 3 best. medl.

Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Punkt 7. Valg af 1 revisorer.

Punkt 8. Valg af udvalg.

Punkt 9. Drøftelse af aktivitetsplan for det kommende år.

Punkt 10. Eventuelt.

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 8 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Herudover skal der emne, der ønskes behandlet, beskrives så detaljeret som muligt. Orientering om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske ud fra retningslinierne i § 6.

 • 9 Generalforsamlingens ledelse mv.:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 3, 5, 14 og 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Alle medlemmer kan dog kræve skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny tages op til diskussion på samme generalforsamling.

 • 10 Bestyrelse og valg:

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et menigt medlem. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Valg på lister kan ikke finde sted. Formanden findes ved konstituering i bestyrelsen. Kun stemmeberettigede kan vælges til bestyrelsen. Frivillig genvalg kan finde sted.

Referat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på foreningens hjemmeside/den hjemmeside foreningen bliver tilknyttet til.

 • 11 Konstituering:

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde afholdt senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

 • 12 Regnskab:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskabet for det foregående år og status pr. 31. december til revisorern. Driftsregnskab og status fremlægges – efter påtegning af revisorern – til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer ved indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 • 13 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en Registreret revisor. Revisorerne skal revider regnskabet.

 • 14 Vedtægtsændringer:

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på den nye generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af fremmødte. Det omhandlede lovændringsforslag skal fremlægges til diskussion på generalforsamling, og der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være bekendtgjort, at der vil blive afstemning om lovændringer. Indkaldelsen skal ligeledes indeholde en redegørelse for lovændringerne. På samme måde vedtages optagelse af lån på foreningens vegne samt andre økonomiske dispositioner af vidererækkende betydning for foreningen.

 • 15 Foreningens opløsning mv.:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

 • 16 Øvrige bestemmelser:

Hverken foreningens medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen kan stilles til ansvar overfor gæld oprettet af denne forening i tilfælde af, at foreningen ikke længere kan overholde sine betalingsforpligtelser, og dermed må opløse foreningen. Bestyrelsens medlemmer kan kun drages til ansvar i tilfælde af, at der kan påvises grov uagtsomhed med foreningens midler. Det vil sige, at der gennemføres nogle økonomiske transaktioner, som medfører personlig vinding eller ikke anses for værende ansvarlig.