Ordensreglement

Ejerslev Havn – Ordensreglement vedr. bådpladser m. v.

Søområdet
1. Havnens søområde begrænses af havnens ydre værker, samt en lige linje mellem de to molehoveder, jf. vedlagte havneplan.
2. Tilmelding af bådplads kan ske året rundt og havneafgiften er helårlig. Dette medfører, at der skal betales fuld havneafgift – uanset om bådpladsen er benyttet pr. 1. maj eller senere, om båden står på havneområdet eller i vandet.
3. Der skal være tegnet ansvarsforsikring på alle både, som har fået tildelt bådplads i havnen. Kvittering skal forevises mod forlangende.
4. Regning for havneafgift udsendes for tidligere tildelte bådpladser cirka 1. april hvert år med betaling senest 1. maj samme år.
5. Såfremt havneafgiften ikke er betalt til tiden, kan det ikke forventes, at man får tildelt plads for den gældende sæson. Dette medfører dog ikke automatisk afmeldelse af bådpladsen. Afmelding af bådplads skal altid ske telefonisk eller skriftligt til Ejerslev Havneforening v. formanden Ivar Søndergaard, tlf. 21 80 30 31.
6. Ved tildeling af bådplads efter 1. august betales kun ½ havneafgift for resten af året.
7. Afmelding af bådplads kan ske fra 1. oktober – 1. maj. Såfremt afmelding sker uden for dette tidsrum betales fuld havneafgift for det pågældende år.
8. Efter tildeling af bådplads kan ejerskifte finde sted, såfremt samme bådplads holdes. Der opkræves ikke ny havneafgift, idet indbetaling af etårshavneafgift dækker lejen for den anviste liggeplads uanset ejerforhold. Ønsker den nye lejer derimod en anden bådplads betales fuld havneafgift i perioden 1. maj -1. oktober.
9. Ejerskifte samt evt. bytning af bådpladser skal meddeles Ejerslev Havneforening.
10. En bådplads kan ikke lånes ud til familie, venner og bekendte, ej heller en indbyrdes ordning én eller flere sejlklubber imellem.
11. Benyt altid ledig-/optaget-skiltene. Det er hjælp til selvhjælp.
12. Sørg altid for at have gode fortøjninger, der svarer til båden størrelse. P.g.a. pontonernes til tider voldsommer bevægelser, stilles der krav om brug af fjedrende fortøjninger mellem ponton og båd.
13. Det påhviler bådejerne at holde udhalere, fortøjninger m.m. ved bådpladserne i ordentlig stand, så de ikke er til gene for andre sejlende.
14. Vær opmærksom på, at brug af varmeblæsere er strengt forbudt.
15. Både kan enkeltvis eller om nødvendigt for hele havnen blive henvist til andre pladser i forbindelse med sejlstævner eller andre havnearrangementer.
16. Morsø Kommune og Ejerslev Havneforening påtager sig intet erstatningsansvar for personer, fartøjer eller andet, der beskadiges p.g.a. vejrliget. Det er til enhver tid bådejerns eget ansvar at tilse, forhale eller evt. flytte fartøjerne i god tid til et andet havneafsnit, såfremt vejrsituationen byder det.

Landarealer
17. Havnens landarealer fremgår af vedlagte havneplan.
18. Bådpladser på land er forbeholdt de bådejere, der betaler havneafgift.
19. Bådvogne/-stativer skal være i forsvarlig og køremæssig stand. Bådvogne samt stativer og bukke skal være påmalet eller mærket synligt med respektive bådpladsnummer. Alle bådejere skal rydde op efter sig ved forårs- og vinterklargøring og bringe vogne tilbage på deres plads.
20. Spildolie samt malerrester/-bøtter skal i de dertil indrettede tromler/beholdere. Master skal fjernes omgående efter endt til- og afrigning. Al henlæggelse uden havneopsynets tilladelse er forbudt. Overtrædelse vil kunne medføre regning for evt. flytning / opbevaring eller skrotning.
21. Al form for klunsning samt flaskeindsamling ved containere, affaldsstativer samt på hele havneområdet er forbudt.

Generelt
22. Ved evt. tvivlsspørgsmål følges Standardreglement for overholdelse af orden m. v. i og ved danske havne og broer, jf. Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002.

23. Yderlige information på havnekontoret eller hos Morsø Kommune.

Ikrafttræden

24. Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2. i lov nr. 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekg. nr. 427 af maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 24. september 2010 og træder i kraft 14 dage efter Farvandsvæsenets meddelelse herom i Efterretninger for Søfarende.

Teknisk Service, oktober 2010

Jim Friis
Chef Teknisk Service

Hans Peter Heltborg
Havnemester